کارگردانان ایرانی در خانه سینما

موضوع :مراسم و همایش ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

عکسهای تجمع بازیگران و سینما گران مقابل خانه سینما

تعداد بازدید 1,940 بازدید